9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 15.11.2019

Starosta obce zvoláva 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2019 /pondelok/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec
Prerokovanie Návrhu VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v katastrálnom území obce Lipovec
Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Prerokovanie Sadzobníka  úhrad za prenájom  majetku obce a služby  poskytované obcou Lipovec
Návrh na prerozdelenie kompetencií úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Prerokovanie výšky nájomného za prenajatý nehnuteľný majetok obce Lipovec v súvislosti s Nájomnými zmluvami na tento majetok
 Prerokovanie prevzatia ukončenej stavby Inžinierskych sietí a komunikácií  IBV Lipovec – Hájik od investora tejto stavby RECOM s.r.o
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

– prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku Jozef Vozár s manželkou Jaroslavou Vozárovou

– prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku Branko Brodniansky a Magdaléna Brodnianska

– prerokovanie žiadosti o ukončenie nájmu Soňa Lichnerová a žiadosti o pokračovanie nájmu Zuzana Janžová a Silvia Vojvodová

Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                                        PhDr. Jozef Mada                                                                   

                                                                                                starosta