9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci

Dátum zverejnenia: 24.08.2015

Starosta obce zvoláva 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 26.8.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia:
1, Otvorenie
2, Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3, Návrh programu rokovania
4, Kontrola uznesení
5, Prerokovanie návrhov úpravy rozpočtu
6, Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
7, Rôzne
8, Záver