Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009

Dátum zverejnenia: 25.11.2010

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lipovec.