HARMONOGRAM vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu v obci Lipovec na rok 2022

Dátum zverejnenia: 13.12.2021

Vážení občania, 
V prehľadnej tabuľke je Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Lipovec pre rok 2022.

Pre zlepšenie poskytovaných služieb je od nového roku zavedený: 

* ZBER PAPIERA Z DOMÁCNOSTÍ – a to v intervaloch 4 x do roka.

Presné dátumy zberu sú uvedené v tabuľke zberu papiera. Prosíme všetkých občanov aby využili takúto možnosť zberu papiera priamo z domácností, a nevyhadzovali papier vedľa 1 100 l kontajnerov, pretože dochádza k jeho znehodnoteniu a nie je vyvezený ako druhotná surovina vhodná na recykláciu, ale stáva sa z neho obyčajný komunálny odpad. Obec má zbytočne náklady na jeho dodatočnú likvidáciu. 

* ZBER JEDLÝCH OLEJOV – bude v roku 2022 zabezpečený formou kontajnera umiestneného pri predajni potravín COOP Jednota v Lipovci. Tu je možné kedykoľvek umiestniť jedlé oleje v riadne uzatvorenej plastovej fľaši. 

To že občania zodpovedne pristupujú k separácii sa odzrkadľuje na % vytriedeného odpadu. Obec produkuje celkové množstvo odpadu skoro 250 ton ročne. Od roku 2020 sa zákonom 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a príslušných aktuálnych vyhlášok, menili poplatky za uloženie odpadu. V kategórii triedenia komunálneho odpadu v rozmedzí 30 – 40% , kde sa nachádzame aj my, sa zvýšil poplatok z pôvodných 10 € na 22 € za uloženú tonu. : 

rok 2018 – 26,23 % – poplatok 10 €/tona

rok 2019 – 27,74 % – poplatok 10€/tona

rok 2020 – 31,04 % – poplatok 22€/tona

Teda má zmysel  i naďalej pokračovať v trende separácie komunálneho odpadu o jeho zložiek zaradených do prúdu recyklácie.