Obec Lipovec hľadá zamestnanca na pozíciu Učiteľ materskej školy s nástupom od 1.8.2023

Dátum zverejnenia: 02.06.2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a  iné kritériá a požiadavky :

 –  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

–  znalosť práce s PC ( WORD, EXCEL, Internet, práce s elektronickou schránkou ) 

pozitívny vzťah k deťom, empatia, tvorivosť, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania

–  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

–  overené kópie dokladov o stupni dosiahnutého vzdelania

–  štruktúrovaný profesijný životopis, motivačný list

–  potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi

–  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového

   konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene

   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zaradenie do platovej triedy

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Termín a miesto podania žiadosti :

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke poštou, alebo osobne na adresu:         

Obecný úrad Lipovec

Hrabiny 290/11

038 61 Lipovec

Obálku označte heslom : „VÝBEROVÉ KONANIE učiteľ Materskej školy Lipovec – NEOTVÁRAŤ !“

Termín podávania prihlášok  do 30.6.2023 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania :

 – bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky účasti na výberovom konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním