Oznam o plánovanom zámere

Dátum zverejnenia: 19.01.2015

 Oznam o plánovanom zámere
Obec Lipovec podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje občanom, že Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal obci Lipovec k nahliadnutiu a pripomienkovaniu plánovaný zámer „ Vodná stavba – Malá vodné elektráreň Krivé “.

Predmetný zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Lipovec v úradných hodinách.