Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách počas zimného obdoba – UPOZORNENIE

Dátum zverejnenia: 11.12.2018

 
 

 

Obec Lipovec upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec  č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia motorových  vozidiel v obci Lipovec.V článku 4. sa zakazuje parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby ak nebudú dodržané najmenej 3 metre voľné pre oba smery jazdy.  Nedodržanie tohto VZN je považované za priestupok. Pri nedodržaní tohto upozornenia nebude z dôvodu prekážky vykonaná na komunikácii dostatočná zimná údržba.  

Za pochopenie ďakujeme