Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre podporu komunikácie a inklúzie občanov

Dátum zverejnenia: 06.02.2023

POZVÁNKA

na prvé zasadnutie Komisie pre podporu komunikácie a inklúzie občanov /KKI/pri Obecnom úrade v Lipovci

dňa : 09.februára, štvrtok, o 16.30 v kancelárii starostky obce, OÚ Lipovec

PROGRAM:

Uvítanie a predstavenie členov KKI a privítanie hostí
Schválenie programu zasadnutia, zmeny, určenie zapisovateľa
Základné informácie o pôsobnosti a aktivitách komisie / viď. Príloha č.1/
Informácie od predsedkyne komisie ohľadom aktuálne rozbehnutých a pripravovaných aktivitách / zájazd Jablonka, Lipovecke zvesti, burza, náboženské aktivity, dotazník pre občanov, zájazd pre deti s rodičmi, právne poradenstvo ZSK/, rozprava k bodom, rozdelenie úloh
Návrhy členov komisie ohľadom krátkodobých i dlhodobých možných podporných aktivít pre občanov a vypracovanie ročného plánu KKI
Diskusia
Záver