Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 15.04.2023 o 16.00 hod. v kancelárii starostky

Dátum zverejnenia: 13.04.2023

Starostka obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa
15.04.2023 (sobota) v kancelárii starostky obce so začiatkom o 16.00 hod.

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh programu zasadnutia
 5. Pripomienky a návrhy občanov
 6. Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Informácia o zmenách rozpočtu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva –
  rozpočtové opatrenia
 8. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2023 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec
 9. Prerokovanie žiadosti fy DOXXbet o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v herni
  v prevádzke Gazdovská krčma
 10. Interpelácie poslancov
 11. Rôzne
 12. Záver