Rozhodnutie Oznámenie o prerušení konania

Dátum zverejnenia: 08.02.2023

Obec Lipovec ako účastník konania zverejňuje Rozhodnutie mesta Turany formou verejnej vyhlášky:

Oznámenie o prerušení konania vo vydaní územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: “ Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec – Krpeľany „