Ustanovujúce zastupiteľstvo konané dňa 18.11.2022 v Lipovci

Dátum zverejnenia: 22.11.2022

Dňa 18.11.2022 sa v priestoroch obradnej miestnosti kultúrneho domu v Lipovci konalo Ustanovujúce zastupiteľstvo obce Lipovec. Starostka a všetci noví poslanci zložili sľub, ktorým deklarovali plniť čestne a svedomite záujmy obce a jej občanov.
Na 1. Ustanovujúcom zastupiteľstve obecné zastupiteľstvo zvolilo Komisie obecného zastupiteľstva, ich predsedov ako aj poslancov, ktorí budú poverení sobášením a poslanca, ktorý bude poverený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 Zákona o obecnom zriadení.