PODPORA ROZVOJA A DOSTUPNOSTI TERÉNNEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Poskytovateľ dotácie: Implementačná agentúra MPSVR SR
Názov projektu: Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)
Trvanie projektu: február 2019 – december 2023
Dotácia na opatrovateľku
Predmet: Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov