RIEŠENIE MIGRAČNÝCH VÝZIEV V OBCI LIPOVEC

Poskytovateľ dotácie: MIRRI SR,
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 9 – FAST CARE
Dotácia: 15 600 €
Stav: Zrealizované

Obec Lipovec v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložilo výdavky do nasledovných oblastí:
Potraviny a ich poskytovanie
Všeobecný spotrebný materiál – hygienické potreby
Iné potreby – teplé deky, spacie vaky, ponožky, uteráky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci.


Administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore – zmena predpisov (zákonov, nariadení, uznesení, všeobecne záväzných nariadení obcí) pre poskytovanie tovarov a služieb na pokrytie základných potrieb utečencov s dočasným útočiskom, zber informácií, triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä osobné poskytovanie informácií na úradoch, autobusových zastávkach, školách atď.


Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie. Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 6 osobám s dočasným útočiskom