Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.

Dátum zverejnenia: 24.04.2020