Dodatok č. 1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Dátum zverejnenia: 14.12.2018