Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec.

Dátum zverejnenia: 22.10.2020