Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na I. polrok 2018

Dátum zverejnenia: 02.04.2018