Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovec na I. polrok 2021

Dátum zverejnenia: 30.11.2020