Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lipovec na II. polrok 2023

Dátum zverejnenia: 23.05.2023