Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.08.2023