Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. …/2022 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 28.11.2022