Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. …/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec.

Dátum zverejnenia: 29.11.2023