Návrh VZN č. 2/2023 o podrobnostiach zásobovania pitnou a úžitkovou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 03.05.2023