Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu_ Integrovaná územná stratégia UMR Martin na roky 2023 -2030

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-uzemia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-mar
Dátum zverejnenia: 27.04.2023