Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre podporu komunikácie a inklúzie občanov

POZVÁNKA
na prvé zasadnutie Komisie pre podporu komunikácie a inklúzie občanov /KKI/ pri Obecnom úrade v Lipovci
dňa: 09.februára, štvrtok, o 16.30 v kancelárii starostky obce, OÚ Lipovec

PROGRAM:
Uvítanie a predstavenie členov KKI a privítanie hostí
Schválenie programu zasadnutia, zmeny, určenie zapisovateľa
Základné informácie o pôsobnosti a aktivitách komisie / viď. Príloha č.1/
Informácie od predsedkyne komisie ohľadom aktuálne rozbehnutých a pripravovaných aktivitách / zájazd Jablonka, Lipovecke zvesti, burza, náboženské aktivity, dotazník pre občanov, zájazd pre deti s rodičmi, právne poradenstvo ZSK/, rozprava k bodom, rozdelenie úloh
Návrhy členov komisie ohľadom krátkodobých i dlhodobých možných podporných aktivít pre občanov a vypracovanie ročného plánu KKI
Diskusia
Záver

Dňa 5.2.2023
Mgr. Katarína Haneková, predseda komisie
0905 833 504

Dátum zverejnenia: 05.02.2023