Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023

Dátum zverejnenia: 29.01.2024