Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 17.04.2023