Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 15.12.2021