Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 15.12.2022