Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. …/2023 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 29.11.2023