VZN č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec.

Dátum zverejnenia: 06.12.2019