Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lipovec podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nasledovný majetok obce:

Parcela KN-C č. KN – C č. 1508/180 o výmere 6  m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Lipovec, evidovaná na LV č. 530;

Parcela KN -C č. 1508/178 o výmere 141 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Lipovec, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 124/2023 odčlenením od pozemku KN – C č. 1508/42 vo  výmere 4054 m 2, ktorý GP overil OÚ – Martin- odbor  katastra nehnuteľností dňa 27.11.2023 pod č. G1-605/2023.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Spôsob, ako prípad hodný osobitného zreteľa je podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lipovec článok 9, časť E, písm. c) , že ide o „ predaj pozemku obce funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa Mgr. Stanislava Buvalu, trvale bytom Hrabiny 257/53, Lipovec 038 61, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu (najmenej 30 rokov) – dochádza k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov (zosúladenie skutkového a právneho stavu napr. v minulosti vybudované oplotenie pozemku nekorešponduje s hranicami pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností)“ a písm.  d) v tom,  že „  ide o prevod pozemku v prospech záujemcu za účelom zlepšenia prístupu záujemcu k jeho inému, už užívanému pozemku, pričom takýto predaj je účelný výlučne v prospech tohto jediného záujemcu.“

Všeobecná hodnota prevádzaného majetku: bola v zmysle zákona o majetku obci §9a ods. 15, písm. c) bod 3 stanovená znaleckým posudkom číslo 109/2023 zo dňa 25.9.2023 v sume 15,01 Eur /m2, Všeobecná hodnota celkom za pozemky (147 m2) bola stanovená na zaokrúhlene 2 210 Eur.

Ing. Dana Petrášková

starostka

Dátum zverejnenia: 06.02.2024