Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lipovec podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nasledovný majetok obce:

Parcela KN -C č. 1508/177 o výmere 107m2, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Lipovec, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 125/2023  odčlenením od pozemku KN – C č. 1508/42 vo   výmere 4054 m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Spôsob, ako prípad hodný osobitného zreteľa, je  podľa zásad hospodárenia s majetkom obce Lipovec článok 9, časť E, písm. d) v tom,  že „ ide o prevod pozemku v prospech záujemcu Kataríny Petr Červíkovej, trvale bytom Hrabiny 256/55, Lipovec 038 61  za účelom zlepšenia prístupu záujemcu k jeho inému, už užívanému pozemku, pričom takýto predaj je účelný výlučne v prospech tohto jediného záujemcu“ tzn. neexistuje predpoklad, že by tento pozemok mohli využívať aj iné subjekty . Pozemok žiadateľky sa nachádza v obytnej zóne IBV v časti obce a na ulici Hrabiny. Pre obec Lipovec  je pre iný účel nevyužiteľný, nakoľko tvorí súčasť územia, ktoré prislúcha k rodinnému domu s. č. 256. Na pozemkoch nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľka sa o pozemky riadne stará, využíva ich od zahájenia stavby domu ako vlastné územie, riadne platí daň z nehnuteľnosti a pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku, ktorý žiadateľka vlastní a užíva.

Všeobecná hodnota prevádzaného majetku: bola v zmysle zákona o majetku obci §9a ods. 15, písm. c) bod 3 stanovená znaleckým posudkom číslo 109/2023 zo dňa 25.9.2023 v sume 15,01 Eur /m2  a Všeobecná hodnota celkom zaokrúhlene je 1 610,00 Eur.

Ing. Dana Petrášková

Starostka obce

Dátum zverejnenia: 06.02.2024