Záverečný účet obce za rok 2011

Záverečný účet obce za rok 2011, zverejnený v súlade s § 9, ods. (2) Zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,pred prerokovaním a schválením v OcZ Lipovec

Dátum zverejnenia: 16.04.2012