NÁVRH VZN o poskytovaní finančných dotácií

Dátum zverejnenia: 06.11.2014

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. … /2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce.