Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. …/2023 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec.

Dátum zverejnenia: 29.11.2023