Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Martin na roky 2024-2031

Do oznámenia je možné nahliadať, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Lipovci počas úradných hodín

Dátum zverejnenia: 12.01.2024