Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Matej Kuka 30.04.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Katarína Tóthová 30.04.2018
Uznesenia z 40. zasadnutia OcZ zo dňa 25.4.2018 - pre nedostatočný počet poslancov neuznášaniaschopné. 26.04.2018
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 03.04.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na I. polrok 2018 02.04.2018
Uznesenia z 39. zasadnutia OcZ č. 10-13 zo dňa 14.3.2018 23.03.2018
Uznesenia z 38. zasadnutia OcZ č. 6-9 zo dňa 21.2.2018 05.03.2018
Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 15.02.2018
Uznesenia z 37. zasadnutia OcZ č. 1-5 zo dňa 31.1.2018 09.02.2018
Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec - vyhlásenie 01.02.2018
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec na rok 2018 31.01.2018
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 05.01.2018
Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v roku 2017 28.12.2017
Uznesenia z 36. zasadnutia OcZ č. 44-52 zo dňa 13.12.2017 22.12.2017
Vyhláška - zmena stavby pred dokončením Diaľnica D1 Dubná skala Turany 15.12.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovec 14.12.2017
Rozpočet obce Lipovec na rok 2018 s výhľadom na roky 2018-2020 14.12.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 14.12.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o SP na Komunikácie a inžinierske siete IBV Lipovec - Hájik 01.12.2017
Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2018 - 2020 28.11.2017
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 28.11.2017
Uznesenia z 35. zasadnutia OcZ č. 40-43 zo dňa 15.11.2017 24.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk Športový areál v obci Lipovec- multifunkčné ihrisko 02.11.2017
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3-2014 30.10.2017

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie