Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 06.10.2015
Správa auditora za rok 2014 02.10.2015
Výročná správa obce Lipovec za rok 2014 02.10.2015
Dohoda o finančnej náhrade na užívanie pozemkov 02.10.2015
Uznesenia 10. zasadnutia OcZ 74-77/2015 zo dňa 23.9.2015 30.09.2015
VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec 15.09.2015
Uznesenia 9. zasadnutia OcZ 66-73/2015 zo dňa 26.8.2015 09.09.2015
Uznesenia 8. zasadnutia OcZ 64-65/2015 zo dňa 29.7.2015 13.08.2015
Uznesenia 7. zasadnutia OcZ 54-63/2015 zo dňa 24.6.2015 30.06.2015
Uznesenia 6. zasadnutia OcZ 48-53/2015 zo dňa 27.5.2015 10.06.2015
Uznesenia 5. zasadnutia OcZ 42-47/2015 zo dňa 22.4.2015 04.05.2015
Uznesenia 4. zasadnutia OcZ 36-41/2015 zo dňa 25.3.2015 30.03.2015
Uznesenia 3. zasadnutia OcZ 23-35/2015 zo dňa 25.2.2015 05.03.2015
VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených v obci Lipovec 18.02.2015
VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec, okres Martin 18.02.2015
Uznesenia 2. zasadnutia OcZ 9-22/2015 zo dňa 28.1.2015 06.02.2015
Uznesenia 1. zasadnutia OcZ 1-8/2015 zo dňa 2.1.2015 15.01.2015
VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce 25.11.2014
VZN č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 24.11.2014
Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2015-2017 22.11.2014
Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2015-2017 21.11.2014
VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia obce Lipovec (zrušené) 19.02.2014
VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec (zrušené) 27.01.2014
VZN č. 5/2013 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 13.12.2013

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie