Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
VZN č.6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 15.12.2015
Uznesenia 13. zasadnutia OcZ 90-103/2015 zo dňa 25.11.2015 07.12.2015
Výzva na doplnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou 03.12.2015
VZN č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia vozidiel v obci Lipovec 30.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lipovec na I. polrok 2016 27.11.2015
Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Lipovec 26.11.2015
Oznámenie o uložení písomnosti - Tréger Dušan 17.11.2015
Uznesenia 12. zasadnutia OcZ 86-89/2015 zo dňa 4.11.2015 12.11.2015
Uznesenia 11. zasadnutia OcZ 78-85/2015 zo dňa 28.10.2015 05.11.2015
Návrh VZN o parkovaní vozidiel v obci Lipovec 02.11.2015
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 06.10.2015
Správa auditora za rok 2014 02.10.2015
Výročná správa obce Lipovec za rok 2014 02.10.2015
Dohoda o finančnej náhrade na užívanie pozemkov 02.10.2015
Uznesenia 10. zasadnutia OcZ 74-77/2015 zo dňa 23.9.2015 30.09.2015
VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lipovec 15.09.2015
Uznesenia 9. zasadnutia OcZ 66-73/2015 zo dňa 26.8.2015 09.09.2015
Uznesenia 8. zasadnutia OcZ 64-65/2015 zo dňa 29.7.2015 13.08.2015
Uznesenia 7. zasadnutia OcZ 54-63/2015 zo dňa 24.6.2015 30.06.2015
Uznesenia 6. zasadnutia OcZ 48-53/2015 zo dňa 27.5.2015 10.06.2015
Uznesenia 5. zasadnutia OcZ 42-47/2015 zo dňa 22.4.2015 04.05.2015
Uznesenia 4. zasadnutia OcZ 36-41/2015 zo dňa 25.3.2015 30.03.2015
Uznesenia 3. zasadnutia OcZ 23-35/2015 zo dňa 25.2.2015 05.03.2015
VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených v obci Lipovec 18.02.2015

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie