Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Rozpočet obce Lipovec na rok 2014 11.12.2013
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2013 14.12.2012
VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO (zrušené) 13.12.2012
VZN č. 1/ 2012: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec 24.07.2012
Záverečný účet obce za rok 2011 16.04.2012
Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 15.12.2011
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012 14.12.2011
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2011 15.12.2010
VZN č. 4/2009: Dodatok č. 1 14.12.2010
VZN č. 1/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lipovec 13.12.2010
Vnútorný predpis č. 2/2010 - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností 01.08.2010
Žiadosť o poskytnutie obedov zo školskej jedálne pri MŠ Lipovec 30.07.2010
Žiadosť o poskytnutnie sociálnej pomoci - Opatrovateľská služba 30.07.2010
Žiadosť o poskytnutnie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi 30.07.2010
Ohlásenie drobnej stavby 30.07.2010
VZN č. 4/2010: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec (zrušené) 22.06.2010
VZN č. 2 /2010: O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 11.03.2010
VZN č. 1/2010: O určení času otváracích a zatváracích hodín prevádzok obchodu a služieb pôsobiacich v obci 21.01.2010
VZN č. 3/2009: O výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov 15.12.2009
VZN č. 4/2009: K miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.12.2009
VZN č. 2/2009: O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 09.09.2009

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie