Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Uznesenia 5. zasadnutia OcZ 42-47/2015 zo dňa 22.4.2015 04.05.2015
Uznesenia 4. zasadnutia OcZ 36-41/2015 zo dňa 25.3.2015 30.03.2015
Uznesenia 3. zasadnutia OcZ 23-35/2015 zo dňa 25.2.2015 05.03.2015
VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených v obci Lipovec 18.02.2015
VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec, okres Martin 18.02.2015
Uznesenia 2. zasadnutia OcZ 9-22/2015 zo dňa 28.1.2015 06.02.2015
Uznesenia 1. zasadnutia OcZ 1-8/2015 zo dňa 2.1.2015 15.01.2015
VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce 25.11.2014
VZN č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 24.11.2014
Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2015-2017 22.11.2014
Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2015-2017 21.11.2014
VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia obce Lipovec (zrušené) 19.02.2014
VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec (zrušené) 27.01.2014
VZN č. 5/2013 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 13.12.2013
Rozpočet obce Lipovec na rok 2014 11.12.2013
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2013 14.12.2012
VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO (zrušené) 13.12.2012
VZN č. 1/ 2012: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec 24.07.2012
Záverečný účet obce za rok 2011 16.04.2012
Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 15.12.2011
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012 14.12.2011
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2011 15.12.2010
VZN č. 4/2009: Dodatok č. 1 14.12.2010
VZN č. 1/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lipovec 13.12.2010

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie